BGC Summer 2024 Expanded Learning Application - NOW OPEN - article thumnail image

Summer 2024 BGC Extended Learning Application

To request enrollment for your child in the 2024 GGUSD/BGCGG summer Expanded Learning Program please complete the following application; complete a separate application for each child you would like to request enrollment for. You will be notified mid-April of your enrollment status, whether your child is enrolled or on the waiting list.

Para inscribir a su hijo en el Programa de Aprendizaje Extendido de verano del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y de los Boys & Girls Clubs de Garden Grove del año 2024, por favor llene la siguiente solicitud y presente una solicitud por separado para cada niño que desee inscribir. A mediados del mes de abril, se le notificará acerca del estado de su solicitud de inscripción, ya sea que su hijo esté inscrito o en la lista de espera.

Để ghi danh cho con em tham gia vào Chương Trình Học Thêm mùa hè năm 2024 của
GGUSD/BGCGG, quý vị vui lòng điền đơn ghi danh sau đây, điền từng đơn riêng cho
mỗi con em mà quý vị muốn ghi danh. Vào giữa tháng Tư, quý vị sẽ nhận được kết
quả cho biết con em có được nhận vào chương trình hay vẫn trên danh sách chờ đợi.


자녀를 2023년 GGUSD/BGCGG 여름 추가 학습 프로그램에 등록하시려면 다음 신청서를
작성해 주십시오; 등록하려는 각 자녀에 대해 별도의 신청서를 작성하십시오. 4월 중순에
자녀가 등록되었는지 또는 대기자 명단에 있는지 여부에 대한 안내문을 받게 됩니다.

SIGN UP HERE